Ochrana osobných údajov

Prevádzkovateľ :                BEKAMOTO s.r.o

                                             Továrenská 17, 

                                             953 01 Zlaté Moravce

                                             IČO: 47782978 

                                             DIČ: 2024095183

                                             IČ DPH: SK2024095183

                                           Zápis na Okr. súde v Nitre pod číslom 37370/N

Vážený zákazník,

Ochrana osobných údajov našich zákazníkov, je jednou z hlavných priorít prevádzkovateľa internetového obchodu Detský odev .Vaše osobné údaje spracúvame v súlade s Nariadením EU 2016/679 a zákonom č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov. Vaše osobné údaje ( ďalej len OÚ) sú spracúvané za týmito účelmi :

1.vybavenie Vašej objednávky tovaru : povinné údaje : meno, priezvisko, adresa odberateľa, doručovacia adresa ( ak je iná ako adresa odberateľa), číslo účtu ( v prípade platby cez účet, alebo vybavenia reklamácie ), telefonický kontakt,mailová adresa

2. posielanie newslettera : povinný údaj: mailová adresa

3. zaradenie do vernostného programu : povinné údaje: meno, priezvisko, adresa,telefonický kontakt, mailová adresa. 

Na každý účel spracúvania Vašich OÚ udeľujete svoj súhlas.

Súhlas na každý z troch vyššie uvedených účelov udeľujte kliknutím na okienka pod objednávkovým formulárom. 

Akú dlhú dobu sú OU uchovávané? 

Doba uchovávania Osobné údaje, na uchovávanie ktorých ste poskytli súhlas, sú uložené v databáze BEKAMOTO s.r.o. po dobu trvania súhlasu maximálne však 5 rokov. Máte právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať, vtedy prestaneme Vaše osobné údaje spracúvať hneď,výnimkou sú údaje, ktoré sú súčasťou registratúrneho záznamu. Osobné údaje, ktoré ste poskytli pri objednávke uchovávame počas doby vybavenia objednávky a v zákonom stanovenej lehote na vybavenie reklamácie. Údaje na faktúrach a účtovných dokumentoch sú uchovávané v súlade s platnými účtovnými a daňovými zákonmi a v rozsahu stanovenom týmito zákonmi . Po uplynutí zákonom stanovej lehoty na uchovávanie dokumentov s údajmi , sú tieto bezodkladne vymazané z databázy a papierové dokumenty bezpečným spôsobom skartované. 

Vaše práva v súvislosti so spracúvaním OÚ

Máte právo kedykoľvek sa obrátiť na prevádzkovateľa - správcu osobných údajov BEKAMOTO s.r.o., kde Vám budú poskytnuté informácie o tom aké údaje o Vás prevádzkovateľ spracúva a máte právo na ich aktualizáciu a opravu. Ďalej máte právo na obmedzenie ich spracúvania a na ich výmaz. Ďalšími právami sú uplatnenie námietky proti profilovaniu a automatizovanému rozhodovaniu a právo na prenositeľnosť údajov. Prevádzkovateľ BEKA MOTO s.r.o. profilovanie a automatizované rozhodovanie nevyužíva.Vaše práva upravuje § 21 až § 28 zákona o ochrane osobných údajov a môžete si ich uplatniť na dole uvedených kontaktoch prevádzkovateľa BEKA MOTO s.r.o. S prípadnou sťažnosťou sa môžete obrátiť na Úrad na ochranu osobných údajov.

Posielanie OÚ tretím osobám

Vaše osobné údaje, ktoré sú zobrazené na faktúre za tovar, sú posielané za účelom plnenia zákonných povinností týmto tretím osobám

1. MV účtovníctvo s.r.o., Vajka nad Žitavou 279, 95188 IČO : 52705889- vedenie účtovníctva, miezd a personalistiky Zmluvná spolupráca za účelom plnenia povinností vyplývajúcich zo zákona č.431/2002 Z. z. Zákon o účtovníctve a daňových povinností.

2. Súdy a exekútori - spolupráca za účelom vymáhania prípadných pohľadávok 

3.Slovenská pošta a.s. - sprostredkovateľ distribúcie tovaru

4. Webnode - technická podpora web stranky

Na ochranu osobných údajov kladieme Najvyšší dôraz !!!

Kontakt:                                     BEKAMOTO s.r.o.

Vedúca predajne:                    Eva Belicová

Tel.:                                             0918037844

email:                                         bekamotosro@gmail.com 

súhlasím so spracovaním osobných údajov za účelom posielania newslettera

súhlasím so spracovaním osobných údajov za účelom zaradenia dovernostného programu

Spracovanie osobných údajov


Tieto Pravidlá vstupujú v platnosť 19, 08. 2020